Regulamin

Definicje

Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres:
"Tomasz Micherda OKDM", ul. Jana Kochanowskiego 15, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492225315, REGON: 120804984

e-mail: kontakt@odkelneradomilionera.pl

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w §2 niniejszego Regulaminu.

Podmiot uprawniony - podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych....

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem kursy.odkelneradomilionera.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający:

"Tomasz Micherda OKDM", ul. Jana Kochanowskiego 15/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492225315, REGON: 120804984

Konto bankowe:

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych - dotyczy tylko przesyłek krajowych. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającegolub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedającyzapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Warunki ogólne

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw .

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu , informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Płatności są obsługiwane przez Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A.
Adres firmy:
plac Andersa 3, 17 piętro
61-894 Poznań
Nr KRS 0000412357, operatora serwisu płatności Krajowy Integrator Płatności S.A.

W przypadku płatności kartami kredytowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

Kupujący zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 • Sprzedający, zgodnie z dyrektywą cyfrową, niezwłocznie dostarcza treści cyfrowe Konsumentowi po zawarciu umowy, chyba, że strony postanowiły inaczej.
 • Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa zostaje udostępniona Konsumentowi, np. dane do logowania na platformie kursowej, link do pobrania ebooka lub inne treści cyfrowe.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie do koszyka produktu, wybór rodzaju płatności, złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 • Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta natychmiastowo.
 • Realizacja zamówienia Klienta za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 • Dostęp do wykupionego pliku lub kursu jest przyznawany automatycznie i natychmiastowo po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje email z danymi do logowania do platformy.  W przypadku niektórych rodzajów płatności (np. druczek płatności, przelew tradycyjny) dostęp do treści cyfrowych może się wydłużyć i zależy od czasu akceptacji wybranej przez Klienta płatności.
 • Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia.
 • W przypadku plików i kursów online zakupionych w systemie przedsprzedaży lub uruchamianych okresowo termin udostępniania treści cyfrowych jest określony w opisie produktu.

Reklamacje, tryb postępowania reklamacyjnego, odstąpienie od umowy

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty zakupu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu w formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Wzór oświadczenia jest też do pobrania poniżej.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (ebook, kurs online), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli Konsument pobierze ebooka lub zaloguje się do kursu online/treści cyfrowej przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie, który by mu przysługiwał.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Termin na zgłoszenie reklamacji:

Konsument ma 14 na zgłoszenie reklamacji od dnia zakupu.

Adres do przesłania reklamacji:

Aby dokonać reklamacji Konsument musi przesłać wypełniony i podpisany formularz reklamacji na adres mailowy zwroty@odkelneradomilionera.pl za pomocą emaila użytego do zakupu kursu/kursów najpóźniej 14 dni od daty zakupu.

Wiadomości niekompletne (brak formularza, formularz niekompletny, brak danych potrzebnych do realizacji reklamacji), wiadomości na inny adres email lub wiadomości przesłane przez media społecznościowe nie są uznawane za korespondencję. Formularz reklamacji można pobrać TUTAJ.

Termin na rozpatrzenie reklamacji:

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Możliwe konsekwencje reklamacji:

Konsument nie ponosi żadnych konsekwencji reklamacji, otrzymuje pełny zwrot środków oraz nie ponosi żadnych kosztów.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zaznaczył inny sposób płatności w formularzu reklamacji, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana przelewu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.

Jeżeli kupujący nie zaznaczy na formularzu zwrotu innego sposobu płatności na potrzeby zwrotu to zwrot zostanie automatycznie dokonany na to samo konto, które zostało użyte do zakupu. Jeżeli konto kupującego jest już nieaktywne, a kupujący nie zaznaczył na formularzu zwrotu innego sposobu płatności na potrzeby zwrotu to sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak otrzymania zwroty środków przez kupującego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakup na raty, a reklamacja:

W sprawie odstąpienia od umowy ratalnej Klient powinien skontaktować się z bankiem Alior, który to obsługuje sprzedaż ratalną w płatnościach Tpay.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://kursy.odkelneradomilionera.pl/polityka-prywatnosci/

Program partnerski i afiliacja

Jak działa program partnerski na mojej stronie?
Jeżeli chcesz zarabiać na polecaniu moich kursów online to możesz skorzystać z programu partnerskiego. Zasady są proste. Otrzymujesz 50% prowizji od każdej poleconej sprzedaży. Moje produkty możesz polecać za pomocą linków afiliacyjnych. Prowizja zostanie naliczona, gdy osoba, która kliknie w link w ciągu 30 dni dokona zakupu.

WAŻNE: Program partnerski dotyczy wszystkich produktów cyfrowych (kursów online, Masterminda KDP oraz Szablonów Produktów) z wyłączeniem produktu "Księgowość Amazon KDP".

Jak dołączyć do programu partnerskiego?
Wystarczy się zarejestrować w moim sklepie internetowym. Jeżeli korzystasz z moich kursów to posiadasz już konto. Wystarczy wtedy dodatkowo zarejestrować się jako partner i uzupełnić swoje dane.

Co dalej?
Posiadając dostęp do panelu partnera możesz korzystać z linka polecającego dostępnego w Twoim panelu. Link ten możesz podesłać dowolnej osobie lub umieścić na stronie WWW, w poście na blogu, pod filmem na YouTube itd.

Kiedy otrzymasz zapłatę za polecenia?
Zapłatę otrzymasz 14-go dnia miesiąca po miesiącu poprzedzającym sprzedaż. Jeżeli prowizja zostanie naliczona np. w maju to 14-go czerwca zostanie wysłana prowizja dla Ciebie. Okres oczekiwania wynika z faktu, iż każdy klient ma możliwość zwrotu kursu w ciągu 14 dni.

Jak otrzymasz zapłatę?
Zapłatę otrzymasz za pomocą PayPal. Jest to jedyna opcja i wystarczy posiadać darmowe prywatne konto PayPal, aby otrzymywać prowizje za sprzedaż.

Osoby, które nie podadzą w panelu partnera adresu konta PayPal nie otrzymają środków za polecenia z powodu braku możliwości przelewu.

Minimalna kwota do wypłaty to 50 zł.

Zasady polecania
Moje kursy możesz polecać dowolnym osobom za pomocą linków afiliacyjnych. Otrzymasz wtedy prowizję 50% od kwoty ich zakupów. Moje produkty należy jednak polecać w sposób uczciwy i należy unikać czynności, które mogą naruszyć postrzeganie mojej marki oraz wprowadzić w błąd potencjalnego kupca.

Jakich czynności należy unikać? Spamowanie i przesyłanie informacji osobom wbrew ich woli. Jeżeli uznam, że osoba promująca narusza dobre imię mojej marki i swoimi działaniami wprowadza innych w błąd to jej konto zostanie zablokowane oraz środki za promocję nie zostaną wypłacone.

Nie możesz używać bez mojej pisemnej zgody marki Od Kelnera Do Milionera oraz moich materiałów. Nie możesz używać domen, które zawierają w nazwie moją markę Od Kelnera Do Milionera lub moje imię i nazwisko. Wszelkiego rodzaju nazwy udające moją markę również są zabronione. Wykorzystywanie grafik z moją marką są również zabronione. Zabrania się również stosowania wszelkiego rodzaju innych działań, które mogą być uznane za nieczyste i naruszające moje dobre imię oraz imię mojej marki.

Każdy kto naruszy te zasady zostanie usunięty z programu partnerskiego i jego zarobione środki nie zostaną wypłacone.

Jak w takim razie polecać moje produkty?

Moje kursy za pomocą linków afiliacyjnych możesz polecać na wiele sposobów: artykuły i wpisy na blogu, linki pod filmami na YouTube, lista mailingowa, podsyłanie linków osobom zainteresowanym, media społecznościowe itd. Najlepiej sprawdza się tworzenie własnych treści, czyli Content Marketing.

Zakaz konkurencji, prawa autorskie i znak towarowy

Wszystkie materiały przedstawione w moich kursach online podlegają prawom autorskim. Każdy kto bez mojej pisemnej zgody będzie materiały te rozpowszechniał oraz bez mojej zgody opublikuje własne produkty zawierające treści podobne do moich kursów narusza moje prawa autorskie.

Marka Od Kelnera Do Milionera jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym RP. Naruszenia znaku towarowego jest karalne.

Każda osoba korzystająca z moich kursów online (publikacja produktów na Amazonie, tworzenie stron na WordPress oraz kursów online) nie może tworzyć treści szkoleniowych darmowych lub płatnych zawierających wiedzę i metody przedstawione w moich kursach.

Każda osoba, która naruszy powyższe zasady zostanie pozbawiona dostępu do wykupionych kursów.

Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://kursy.odkelneradomilionera.pl/regulamin/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.
Wersja 14.1 (Kraków, 22.11.2022)

Copyright © 2017-2023 Tomasz Micherda - Od Kelnera Do Milionera ®

Wszelkie prawa zastrzeżone. Marka "Od Kelnera Do Milionera" jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Polityka prywatności Regulamin Program Partnerski
www.odkelneradomilionera.pl